ügyrend

A napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány
Kuratóriuma részére

A Kuratórium tevékenysége

A Kuratórium az alapító által 2003. július 02-án megfogalmazott, majd többször módosított – legutóbb 2014. július 09.-én – Alapító Okiratban foglaltak szerint végzi munkáját. A munka jogszerű végzésének keretét a kuratóriumi ülések adják.

A kuratóriumi ülések rendje

Az alapító Okirat VI.) pontja alapján a Kuratórium szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Az ülések változó időpontban kezdődnek, vagy az Alapítvány székhelyén: 6760 Kistelek, Rózsa utca 3. szám alatt, vagy a 6760 Kistelek, Kossuth utca 41. szám alatt. Ettől eltérő helyszínről és az időpontról a kuratórium elnöke dönt.

Az ülések összehívása

A kuratórium üléseinek összehívásáról a Kuratórium elnöke gondoskodik.  Az elnök a tagokat akként értesíti, hogy részükre meghívót az ülést megelőző legalább 8  nappal, írásban megküldi. Egyidejűleg az ülés nyilvánossága biztosítása érdekében a meghívót az alapítvány honlapján közzéteszi. A meghívónak tartalmazni kell a kuratóriumi ülés helyét és időpontját , valamint a napirendi pontokat.

Kizárólag az alapítvány belső, folyamatos működése érdekében szükséges, sürgős döntést igénylő esetben (pl. kárelhárítás) lehet előzetes meghívó és hirdetés nélkül, bármely tag, akár rövid úton (különösen telefonon) közölt indítványára rendkívüli ülést tartani. Az elnök ilyen indítványra akár rövid úton is összehívhatja a kuratóriumot. A rendkívüli ülést csak kuratóriumi tagok 2/3-ának részvételével, és jegyzőkönyvben foglalt egyetértésével lehet megtartani. Rendkívüli ülésen harmadik személyt érintő döntés nem hozható, így egyéni kérelem, pályázat tárgyában nem lehet dönteni, beszámolót, vagy annak bármely részét nem lehet elfogadni. Egyebekben a rendkívüli ülésekre is a rendes ülésekre vonatkozó szabályok az irányadóak

Az ülések résztvevői

A kuratórium ülései nyilvánosak, azon bárki rész vehet.

A kuratóriumi ülések jegyzőkönyve

Az ülések jegyzőkönyvének vezetéséről kijelölt kuratóriumi tag gondoskodik. A jegyzőkönyvek hitelesítői a levezető elnök és a résztvevő kuratóriumi tagok. A jegyzőkönyv egy példánya megőrzésre kerül az iratok között. A jegyzőkönyvnek legkésőbb 5 munkanapon belül el kell készülnie.
Az elnök gondoskodik arról, hogy a kuratórium döntései a döntéshozataltól számított 5 munkanapon belül harminc nap időtartamra, az alapítvány honlapján közzétételre kerüljön.

A kuratóriumi ülések menete

Az ülés az elnök beszámolójával kezdődik a két ülés közötti fontosabb eseményekről, ezt kiegészítik a kurátorok. A pénzügyi helyzetről való jelentés a Kuratóriumi elnök feladata.

Az előterjesztett kérelmek megvitatása és döntés azokról. Az előterjesztések általában helyszínen történnek. Bonyolultabb, nagyobb áttekintést igénylő esetekben előre megküldésre kerül az előterjesztés a kuratóriumi ülés foglalkozik a kérdéssel. pl.:
Az Alapítvány működésével kapcsolatos feladatok, kampányok, pályázatok, stb. megvitatása.
A nagyobb áttekintést igénylő esetekben előre megküldésre kerül az előterjesztés a kuratóriumi tagok részére. pl.: éves beszámoló

A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • Az alapítványi célok elérése érdekében a belső szervezeti működési rend kialakítása és fenntartása,
 • Az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása,
 • Közhasznúsági melléklet elfogadása,
 • Az éves beszámoló elfogadás,
 • Az alapítvány jogszerű működésének biztosítása,
 • Az alapítvány éves munkatervének meghatározása,
 • Döntés valamely vállalkozáshoz való csatlakozásról, vállalkozás alapításáról, az alapítványi vagyon megőrzéséről és a tőke gyarapításáról,
 • Döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy jelen alapító okirat a kuratórium hatáskörébe utal
 • Döntés az alapítványhoz történő csatlakozásról, vagy annak elutasításáról

Egyéb rendelkezések:

 • A Kuratórium tagjait az elnök – a napirendi pontok feltűntetésével – legalább 8 nappal korábban
 • E-mailban hívja össze, azzal a feltétellel, hogy arra minden kuratóriumi tagnak válaszadási
 • kötelezettsége keletkezik. Amennyiben a kuratórium tagja 3 napon belül nem küld választ E-mailban a kuratórium elnöke részére írásban köteles a meghívót kézbesíteni.
 • A kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályosan összehívott rendes ülésen legalább 3 tag jelen van.
 • Amennyiben a Kuratórium nem határozatképes, az elnök a megismételt ülést legalább 3 napon túl, de 30 napon belül – azonos napirendi pontokkal – ismételten összehívja. A megismételt kuratóriumi ülés határozatképes, ha a tagok egyszerű többsége megjelent. Azonban ebben az esetben is határozatot csak egyező akarattal hozhat.
 • A döntéseket nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
 • A Kuratórium határozatainak végrehajtása, az Alapítvány működtetése a Kuratórium ülései között az elnök feladata.
 • A kuratórium összehívását bármely tag indítványozhatja. Ha a kuratórium elnöke a kuratóriumot nem hívja össze ésszerű időn, de legkésőbb a kérelem keltétől számított 10 napon belül, akkor a kuratórium bármelyik tagja – ideértve az összehívást kérő tagot is- jogosult a kuratórium 15 napon belül történő összehívására.
 • Az ülésekről jegyzőkönyv készül, a jegyzőkönyvet az elnök és egy, a kuratórium ülésén jelen lévő és a jegyzőkönyv vezetésére felkért tag hitelesíti. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kuratóriumi ülés helyét és időpontját, a kuratóriumi ülésen résztvevő tagokat, a kuratóriumi ülés döntéseinek taralmát és hatályát, a döntés meghozatalát támogatók és ellenzők, valamint a döntés meghozatalától tartózkodók számarányát.
 • A határozatképes kuratóriumi döntéseit – ha jelen alapító okirat, a szervezeti és működési szabályzat vagy jogszabály eltérően nem rendelkezik – a jelenlévők egyszerű szavazattöbbségével hozza meg. A kuratórium döntéseit az elnök közli az érintettekkel, a jelenlévőkkel szóban, a jelen nem lévő érintettekkel pedig visszaigazolt elektronikus levélben, elektronikus elérhetőség hiányában pedig ajánlott postai levélben. Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a kuratórium döntései a döntéshozataltól számított 5 munkanapon belül harminc nap időtartamara, az alapítvány honlapján közzétételre kerüljenek.
 • A Kuratórium elnöke nyilvántartást vezet a Kuratórium határozatairól. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szavazás idejét, helyét, módját, a szavazatok arányát (a nemmel szavazók név szerinti felsorolását), a döntés tartalmát. A határozatokról az érintett személyeket 15 napon belül írásban kell értesíteni. A határozatok nyilvánosak.
 • A Kuratórium elnöke intézkedik, hogy a Kuratórium határozatai és közhasznúsági jelentése az alapítvány honlapján közlemény formájában közzétételre kerüljön.
 • A Kuratórium Elnöke köteles az éves tevékenységről és gazdálkodásról a tárgyévet követő március hó 31. napjáig tájékoztatni az alapítót, illetve az adományozó természetes és jogi személyeket, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokat. A kuratórium üléséről felvett jegyzőkönyvet, valamint a Határozatok Könyvét a Kuratórium Elnöke köteles megőrizni. Az Elnök gondoskodik arról, hogy az alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az érintettek, illetve erre vonatkozó kérés útján bárki betekinthessen.
 • A Kuratórium elnöke minden év március hó 31. napjáig köteles beszámolni a Kuratóriumnak az előző évben végzett tevékenységről.

A Kuratórium működésének adminisztrációja

A Kuratórium működésével kapcsolatos ügyiratok a Kuratóriumi elnök felügyelete alatt a 6760 Kistelek, Rózsa utca 3. alatti helyiségben kerülnek tárolásra.

A jelen Ügyrendet a Kuratórium a 2014. május 27.-i ülésén, /2014.számú határozatában, egyöntetűen jóváhagyta.

A Kuratórium nevében:
Szalai Józsefné
elnök